Nowości
 
Działalność Gospodarcza
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady lub inne jednostki organizacyjne powołując jednocześnie ich kierowników. Kierownicy zakładów bądź jednostek organizacyjnych mają kompetencje w zakresie zarządzania w granicach udzielonego im przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), m.in. może być:

  • ZDROWIE, ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

       Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z,

       Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,

       Działalność paramedyczna – PKD 86.90.D,

       Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E,

  • KATERING

       Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,

       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,

       Przygotowywanie  podawanie napojów – PKD 56.30.Z,

  • POPRAWA JAKOŚCI ŻYWIENIA
       Badania naukowe i prace w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,

       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z

  • SPORT
       Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,

       Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,

       Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,

       Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z,

  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EDUKACJI I NAUKI

       Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,

       Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,

       Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,

       Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

  • POŚREDNICTWO FINANSOWE
       Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,

       Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,

       Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,

       Ubezpieczenia na życie – PKD 65.11.Z,

       Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – PKD 65.12.Z,

       Fundusze emerytalne – PKD 65.30.Z,

       Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD     66.19.Z,

       Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z,

       Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z,

       Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z,

       Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A,

Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita